Войти
Вход на сайт
Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайта
Реклама
» » Янги лойиҳа импортни камайтиради

Янги лойиҳа импортни камайтиради

9-03-2023, 11:27
Автор: Admin gazeta
Просмотров: 31
Комментариев: 0
Версия для печати
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги"2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг "яшил" иқтисодиётга ўтиш страте-гиясини тасдиқлаш тўғрисида"ги Қарорида мамлакати-мизда таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, иқ-тисодиётнинг базавий тармоқларини модернизациялаш ва диверсификациялаш ҳамда ҳудудларни бир маромда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш юзасидан комп-лекс чора-тадбирлар амалга оширилаётгани таъкид-ланган.

Тошкент шаҳрида "яшил" иқтисодиёт бўйича норма-тив-ҳуқуқий базани ва сиё-сатни такомиллаштириш, давлат ва хусусий сектор ўр-тасидаги шериклик муноса-батлари орқали инновацион "яшил" инвестицияларни қўллаб-қувватлашга қаратил-ган Европа ва МДҲ давлатла-рининг "яшил" иқтисодиёт бўйича минтақавий вазир-ликлар конференцияси ўтка-зилди. Шу билан бирга, ўт-казилган таҳлил иқлимнинг ўзгариши шароитида сама-рали, ресурс тежамкор ва экологик хавфсиз иқтисо-диётни таъминлашда ўзаро боғлиқ муаммолар ва эҳти-ёжлар мавжудлигини кўр-сатди.

O'zbekistonning «yashil» iqtisodiyotga o'tishining asosiy vazifalari  ochiqlandi

Хусусан, жадаллашаётган саноатлаштириш ва аҳоли сонининг ортиши иқтисоди-ётнинг ресурсларга бўлган эҳтиёжини сезиларли дара-жада оширмоқда, шунингдек, атроф-муҳитга салбий ант-ропоген таъсирни кучайтир-моқда ва иссиқхона газлари ажратмаларининг ортишига олиб келмоқда. Иқтисодиёт энергия самарадорлигининг паст даражаси, табиий ре-сурслардан нооқилона фой-даланиш, технологиялар ян-гиланишининг сустлиги, "яшил" иқтисодиётни ривож-лантириш учун инновацион ечимларни жорий этишда кичик бизнес иштирокининг етарли эмаслиги мамлакатни барқарор ривожлантириш соҳасидаги устувор миллий мақсадлар ва вазифаларга эришишга тўсқинлик қил-моқда.

Давлатимиз раҳбарининг "Яшил" иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлашга оид қарори мамлакатимизда бу соҳада ҳам ислоҳотларни бошлаб берди. Қарорда:

— етакчи хорижий таълим муассасалари ва илмий-тад-қиқот марказлари билан ҳам-корликни ривожлантириш ҳи-собига "яшил" иқтисодиёт-даги меҳнат бозори билан боғлиқ кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш тизимини ривожлантириш;

— қайта тикланувчи энер-гия манбаларини янада ри-вожлантириш ва уларнинг улушини электр энергиясини ишлаб чиқариш умумий ҳаж-мининг 25 фоизидан кўпро-ғига етказиш;

— 100 фоизгача аҳоли ва иқтисодиёт тармоқларини замонавий, арзон ва ишонч-ли энергиядан фойдаланиш имконияти билан таъминлаш вазифалари белгиланган.

Президентимиз шу йил-нинг 10 февраль куни Жиззах вилоятида бўлганида муқо-бил энергия манбаларини ривожлантириш бўйича Жиз-зах политехника институти профессор-ўқитувчиларининг ташаббуси билан танишиб,институт "Ёшлар технопарки" қошида "Қуёш панелларини ишлаб чиқиш" корхонаси қу-риш лойиҳасини маъқуллади.

Лойиҳада институтнинг "Энергетика ва Радиоэлек-троника" факультетида таъ-лим олаётган 1200 нафар та-лабаларга қуёш энергияси электр станциялари ускуна-ларининг ишлаш жараёнла-рини чуқур ўргатиш, талаба-ларнинг олаётган назарий билимларини ишлаб чиқариш жараёни билан интеграция-лаш, ишлаб чиқарилган қуёш панелларидан қуёш электр станциялари қуриш кўник-маларини ўргатиш, қурилган қуёш электр станцияларига техник хизмат кўрсатиш ма-лакасини сингдириш, муқо-бил энергия манбалари йўна-лишида илмий иш олиб бора-ётган профессор-ўқитувчи-ларга шароит яратиш, ишлаб чиқарилган қуёш панеллари билан Жиззах вилояти ҳамда қўшни вилоятларда истиқо-мат қилувчи аҳоли хонадон-лари ва корхоналар эҳтиёж-ларини қондириш вазифала-ри кўзда тутилган.

Лойиҳани ишга тушириш учун бино қурилишига 4,2 млрд. сўм, қуёш панеллари ишлаб чиқариш ускуналари харид қилиш учун 3,6 млрд. cўм, айланма маблағларга1,4 млрд. сўм, жами9,2 млрд. сўм ажратилмоқда. Лойиҳа амалга оширилгандан кейин мамлакатимизда муқобил энергия манбалари ишлаб чиқаришга ихтисослашган ягона корхонага айланади ва импорт ўрнини босувчи маҳ-сулотлар ишлаб чиқара бош-лайди.Примқул ҚУЛМАТОВ,

Жиззах политехника институтининг

Ижтимоий фанлар кафедраси доценти.

Мухиддин АНОРБОЕВ,

                                                                                                                                                       доцент.

скачать dle 12.0
Рейтинг статьи:
  
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.