DataLife Engine > Сиёсат / Жамият > Шартнома қачон бекор қилинади?

Шартнома қачон бекор қилинади?


13-03-2023, 17:00. Разместил: Admin gazeta Ғзбекистон Республикасининг 2022 йил 28 октябрдаги “Ғзбекистон Республикасининг Меҳнат кодексини тасдиқлаш тғғрисида”ги ҒРҚ-798-сон Қонуни билан Ғзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси (янги таҳрири) тасдиқланди. Мазкур кодекс билан амалдаги меҳнат қонунчилигидаги бир қанча қоидалар ғзгармоқда. Шулардан бири муддатли меҳнат шартномасини унинг муддати тугаши муносабати билан бекор қилиш тартибидир.
Амалдаги Меҳнат кодексида муддатли меҳнат шартномаси-ни муддати тугаши муносабати билан бекор қилиш тартиби 105-модда билан белгиланган. Унга кғра, муддатли меҳнат шартномаси муддати тугаши билан бекор қилинади.
Янги таҳрирдаги Меҳнат ко-дексида эса муддатли меҳнат шартномасини муддати туга-ши муносабати билан бекор қилиш қоидаси 158-моддада назарда тутилмоқда.
Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси
Ундамеҳнат шартномасини унинг амал қилиш муддати тугаганлиги муносабати билан бекор қилиш тғғрисида якка тартибдаги меҳнатга оид му-носабатларни ушбу асос бғйи-ча тугатишга қарор қилган та-раф бошқа тарафни меҳнат шартномаси бекор қилингуни-га қадар камида уч календарь кун олдин ёзма шаклда огоҳ-лантириши керак. Бундан иш жойи (лавозими) сақланаётган ходим йғқ бғлган даврга ту-зилган муддатли меҳнат шарт-номасининг амал қилиш муд-дати тугайдиган ҳоллар мус-тасно.
Яъни, муддатли меҳнат шартномасини муддати ту-гаши муносабати билан бекор қилиш учун тарафлардан бири бошқа тарафни камида уч ка-лендарь кун олдин ёзма шаклда огоҳлантириши ке-раклиги белгилаб қғйилмоқда. Бунда иш берувчи ходимни муддатли меҳнат шартномаси-ни муддати тугаши муносабати билан бекор қилиш тғғрисида камидауч(ундан кғп бғлиши ҳам мумкин) календарь кун олдин ёзма шаклда огоҳлан-тириши шарт.
Агар меҳнат шартномаси-нинг муддати тугаганидан ке-йин якка тартибдаги меҳнатга оид муносабатлар давом этса ва тарафлардан бирортаси ҳам ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган тар-тибда бир ҳафта давомида уларнинг тугатилишини талаб қилмаган бғлса, шартнома но-муайян муддатга тузилган деб ҳисобланади.
Яъни, иш берувчи (ходим) ёки ходим (иш берувчи) муд-датли меҳнат шартномасини меҳнат шартномасида кғрса-тилган тугаш санасидан кейин бир ҳафталик муддат ичида камида уч календарь кун олдин ёзма шаклда огоҳлантирмаган бғлса, меҳнат шартномаси но-муайян муддатга тузилган деб ҳисобланиши белгиланмоқда.
Иш жойи (лавозими) сақла-наётган ходимнинг йғқ бғлган вақтига тузилган меҳнат шарт-номаси ушбу ходим ишга қайт-ган кундан эътиборан бекор қилинади.
Амалдаги ва янги кодексда ҳам мазкур қоида ғзгаришсиз қолмоқда. Яъни, ҳар йилги меҳ-нат таътили, ижтимоий (ҳоми-ладорлик ва туғиш, бола пар-вариш) таътиллар, иш ҳақи қисман сақланадиган (ижодий) таътил ва иш ҳақи сақланмай-диган (ғз ҳисобидан) таътил ва иш жойи (лавозими) сақланиб бошқа иш (лавозим)га сайлан-ган, тайинланган ходимларнинг ғрнига муайян муддатга ишга қабул қилинган ходимлар би-лан тузилган меҳнат шартно-маси асосий ходим ишга қайт-ган кундан эътиборан бекор қилинади. Бундай ҳолатда меҳнат шартномасини бекор қилиш учун огоҳлантириш та-лаб этилмайди.

Абдуғафур Мухтаров,
Шароф Рашидов тумани адлия бғлимининг юридик
хизмат кғрсатиш маркази бош юрисконсульти.
скачать dle 12.0
Вернуться назад